DORIȚI OFERTĂ DE MATERIAL+MANOPERĂ? innovadecor.ro
 • +40 768 831 747
 • TOATA SĂPTĂMÂNA DE LA 9 AM LA 9 PM


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Regulamentul UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, INNOVAMIX DECOR S.R.L. („INNOVADECOR”) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. CE ÎNȚELEGEM PRIN DATE PERSONALE În conformitate cu Articolul 4 GDPR, prin ”Date personale” se înțelege: ”orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată") care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice”

2. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 •  Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale angajaților, clienților, partenerilor și furnizorilor sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 •  Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele INNOVADECOR date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Regulamentul UE 2016/679 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 • Informarea: Persoana este informată de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluții antivirus actualizat permanent.

3. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de a obţine de la INNOVADECOR, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de INNOVADECOR;
 • Dreptul de a obţine de la INNOVADECOR, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • Dreptul de a obţine de la INNOVADECOR, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • Dreptul de portabilitate a datelor către un alt operator
 • Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.
 • De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul UE 2016/679 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

4. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, INNOVADECOR certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal. INNOVADECOR utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Conform cerinţelor Regulamentul UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, INNOVADECOR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai INNOVADECOR, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.
 • Conform Regulamentul UE 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
 • Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
 • Dacă aţi trimis date cu caracter personal la INNOVADECOR, iti poti exercita aceste drepturi, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Strada Dunarii 220, Alexandria 140079, judetul Teleorman sau prin E-mail la: shop.innovadecor.ro iar noi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale.
 • De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
 • Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți datoria de a ne informa cât mai curând posibil.

5. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE 

INNOVADECOR a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii INNOVADECOR, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama INNOVADECOR sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

6. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL Operatorul de date cu caracter personal este INNOVADECOR, cu sediul principal în Strada Dunarii 220, Alexandria 140079, judetul Teleorman.

ÎNAPOI SUS